Zakoni

R/brZAKONI FBiH
1ADVOKATSKA TARIFA FBIH
2STATUT ADVOKATSKE KOMORE FBIH
3ZAKON O ADVOKATURI FBiH
4ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZAKONA O ADVOKATURI FBiH 18-05
5ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZAKONA O ADVOKATURI FBiH 29-03
6ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZAKONA O ADVOKATURI FBiH 68-05
7ZAKON O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBiH
8ZAKON O AMNESTIJI ZA NEDOPUŠTENO DRŽANJE MINSKO-EKSPLOZIVNIH SREDSTAVA I ORUŽJA U FBiH
9ZAKON O ARHIVSKOJ GRAĐI FBiH
10ZAKON O CENTRU ZA EDUKACIJU SUDACA I TUŽILACA U FBiH
11ZAKON O CESTAMA FBiH
12ZAKON O ČEKU FBiH
13ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU FBiH
14ZAKON O DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE U PRIVATNOM OSIGURANJU U FBiH
15ZAKON O DOPRINOSIMA FBIH
16ZAKON O EKSPROPRIACIJI FBiH
17ZAKON O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FBiH
18ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU FBiH
19ZAKON O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FBIH
20ZAKON O FAKTORINUGU FBIH
21ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FBIH
22ZAKON O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU FBiH
23ZAKON O INSPEKCIJAMA FBiH
24ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA FBiH
25ZAKON O ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI NAFTE I PLINA U FBiH
26ZAKON O IZMIRENJU OBAVEZA NA OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBiH
27ZAKON O IZVRŠNOM POSTUPKU FBiH
28ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠNOM POSTUPKU FBIH
29ZAKON O IGRAMA NA SREĆU FBIH
30ZAKON O JEDINSTVENOM SISTEMU, REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA FBIH
31ZAKON O LEASINGU FBiH
32ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LIZINGU FBiH 65-13
33ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O LIZINGU FBiH 39-09
34ZAKON O LIČNOM IMENU FBIH
35ZAKON O LIJEČNIŠTVU FBiH
36ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU FBiH
37ZAKON O MATIČNIM KNJIGAMA FBiH
38ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATIČNIM KNJIGAMA FBiH
39ZAKON O MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA FBiH
40ZAKON O MJENICI FBiH
41ZAKON O NAFTNIM DERIVATIMA FBiH
42ZAKON O NASLJEĐIVANJU U FBiH
43ZAKON O NOTARIMA FBiH
44ODLUKA O IZNOŠENJU STRANE GOTOVINE I ČEKOVA FBiH
45ODLUKA O PLAĆANJU, NAPLATI I PRENOSU U DEVIZAMA I STRANOJ GOTOVINI FBiH
46ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA MJENJAČKIH POSLOVA FBiH
47ORIJENTACIONI KRITERIJI I IZNOSI ZA UTVRĐIVANJE VISINE PRAVIČNE NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE FBiH
48ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA FBiH
49ZAKON O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM FBiH
50ZAKON O OSIGURANJU IMOVINE I LICA FBiH
51ZAKON O OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI ZA MOTORNA VOZILA I OSTALE ODREDBE O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD ODGOVORINOSTI FBiH
52ZAKON O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST FBiH
53ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST FBiH
54ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST FBiH
55ZAKON O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM FBiH
56ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU PRED USTAVNIM SUDOM FBiH
57ZAKON O POTICAJU RAZVOJA MALE PRIVREDE FBiH
58ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU MALOG GOSPODARSTVA FBiH
59ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU FBiH
60ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU
61ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU FBiH
62ZAKON O PLAĆAMA I DRUGIM NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U FBiH
63ZAKON O POČETNOM BILANSU STANJA PREDUZEĆA I BANAKA FBiH
64ZAKON O POLJOPRIVREDNIM SAVJETODAVNIM SLUŽBAMA FBiH
65ZAKON O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTVU FBiH
66ZAKON O POMILOVANJU FBiH
67ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POMILOVANJU FBIH
68ZAKON O POREZNOJ UPRAVI FBIH
69ZAKON O POREZU NA DOBIT FBIH
70ZAKON O POREZU NA DOHODAK FBiH
71ZAKON O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU FBiH
72ZAKON O PREKRŠAJIMA FBiH
73ZAKON O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA FBiH
74ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA FBIH
75ZAKON O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA FBIH
76ZAKON O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH
77ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH
78ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBiH
79ZAKON O RADU FBIH
80ZAKON O RUDARSTVU FBiH
81ZAKON O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA FBiH
82ZAKON O STOČARSTVU FBiH
83ZAKON O STOMATOLOŠKOJ DJELATNOSTI FBiH
84ZAKON O SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FBiH
85ZAKON O ŠTRAJKU FBiH
86ZAKON O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA FBIH
87ZAKON O TREZORU FBIH
88ZAKON O UNUTRASNJOJ TRGOVINI FBiH
89ZAKON O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA FBiH
90ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA FBiH
91ZAKON O UTVRĐIVANJU I REALIZACIJI POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE FBiH
92ZAKON O UNUTRAŠNJEM PLATNOM PROMETU FBIH
93ZAKON O VIJEĆU ZAPOSLENIKA FBiH
94ZAKON O VINU FBiH
95ZAKON O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA NEIZMIRENA DUGOVANJA FBiH
96ZAKON O VJEŠTACIMA FBiH
97ZAKON O VLASNIČKO-PRAVNIM ODNOSIMA FBiH
98ZAKON O VOLONTIRANJU FBiH
99ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA FBiH
100ZAKON O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU FBiH
101ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI FBiH
102ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE FBiH
103ZAKON O ZAŠTITI ŽIRANATA U FBIH
104ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI FBiH
105ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU FBiH
106ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA FBiH
© 2024 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla