Upravno pravo

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla pruža usluge klijentima u oblasti upravnog prava (upravni postupak pred upravnim organima) i upravnih sporova pred nadležnim sudovima u Bosni i Hercegovini.

U upravnim postupcima to podrazumijeva dostavljanje podnesaka i žalbi protiv odluka upravnih organa.

U upravnim sporovima podrazumijeva pravne savjete, podnošenje i zastupanje tužbi ili odgovaranje na tužbe i zastupanje pred sudovima.

Naše usluge uključuju i pravno savjetovanje i zastupanje u vezi sa pitanjem državljanstva: otpustu/ odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine, sticanja državljanstva Bosne i Hercegovine, prijava upisa u matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih u Bosni i Hercegovini i vađenje uvjerenja iz matičnih knjiga. Također, pokretanje upravnog postupka u svrhu dobijanja: urbanističkih saglasnosti, izdavanja građevinskih dozvola i legalizaciji bespravno sagrađenih objekata, te upravni postupak u vezi sa ostvarenjem penzije.

U okviru gore navedenih postupaka ili sporova za klijente izjavljujemo redovne i vanredne pravne lijekove, te vodimo i druge vrste upravnih postupaka i sporova na zahtjev i u dogovoru sa klijentima.

© 2023 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla