Krivično pravo

Advokatska kancelarija Mešić Tuzla već duži niz godina zastupa brojne klijente u oblasti krivičnog prava sa posebnim akcentom na prijavljena/osumnjičena/optužena lica za krivična djela iz oblasti krvnih delikata, droga ili seksualnih delikata, također koruptivnih i krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminala, kao i imovinskih i saobraćajnih krivičnih djela.

Također, usmjereni smo i na prava oštećenih u različitim krivičnim postupcima, uključujući i podnošenje i sačinjavanje krivičnih prijava nadležnim agencijama za provođenje zakona ili tužilaštvima na cijeloj teritoriji BiH, te postupke naknade štete oštećenima u krivičnim postupcima.

Klijente zastupamo pred svim sudovima u BiH, uključujući općinske/osnove sudove, kantonalne/okružne sudove, vrhovne sudove u oba entiteta, te Sud Bosne i Hercegovine.

Ono što je posebno važno napomenuti je da naša advoktska kancelarija detaljno i analitično pristupa svakom krivičnom postupku kako bi se stručno i uz uvažavanje potreba klijenata zaštitila njihova osnovna ljudska prava.

Naše usluge podrazumijevaju slijedeće pravne mehanizme:

Odbrana prijavljenog/osumnjičenog/optuženog: zastupanje u pretkrivičnom postupku i postupku u fazi krivične istrage, zastupanje na glavnom pretresu i podnošenje žalbi u krivičnom postupku, zastupanje u prekršajnim postupcima

Zastupanje oštećenika: podnošenje krivičnih prijava, podnošenje zahtjeva za nadoknadu štete ( imovinsko-pravni zahtjevi), naplata dosuđenih iznosa odštete.

© 2024 Advokatska kancelarija Mešić | Stranicu pripremila Agencija "URED" Tuzla